Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Pogromca stresow czyli jak przejac kontrole nad wlasnymi emocjami postre, Sensus

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Pogromca stresów,czyli jak przejąć kontrolęnad własnymi emocjamiAutor: Katarzyna LorekISBN: 978-83-246-2093-7Format: 22x194, stron: 120Oswoiæ stres• Sztuka zachowywania spokoju w najtrudniejszych sytuacjach ¿yciowych• Umiejêtnoœæ roz³adowywania napiêcia i podtrzymywania optymizmu• Zdolnoœæ do radzenia sobie z mobbingiem, frustracjami i rozczarowaniamiJak rozbroiæ stresow¹ bombê?Masz skurczony ¿o³¹dek, trudnoœci z zasypianiem, ¿yjesz w stanie ci¹g³egopodenerwowania i nie mo¿esz d³u¿ej skupiæ siê na jednej czynnoœci? Wszystko wskazujena to, ¿e stajesz siê wiêŸniem stresu. Wszechogarniaj¹cy niepokój zaczyna przejmowaækontrolê nad Twoim ¿yciem i zmienia Ciê w chodz¹cy k³êbek nerwów. Przyjazne radyw rodzaju: „PodejdŸ do tego na luzie” albo „Oddychaj g³êboko” sprzyjaj¹ tylkozbli¿aj¹cemu siê wybuchowi.Przyszed³ czas na kontratak. ¯aden stres nie ma prawa zaw³aszczaæ Twojej energii¿yciowej. Na szczêœcie odsiecz ju¿ nadchodzi! Nie boisz siê walki, co oznacza, ¿e szybkoosi¹gniesz zwyciêstwo, a z ka¿dym pokonanym problemem bêdziesz zyskiwaæ si³êemocjonaln¹ i nowe pok³ady odwagi. Proponujemy Ci gotowe zasady dzia³ania w pracy,budowania pozytywnych wiêzi z innymi ludŸmi i zmieniania samego siebie na lepsze.Dostarczymy Ci równie¿ narzêdzia, które w przysz³oœci uchroni¹ przed podstêpnymiatakami stresu!B¹dŸ pogromc¹ stresów i naucz siê, jak:• budowaæ szczêœliwy i wolny od napiêæ zwi¹zek;• rozwi¹zywaæ konflikty w pracy i domu;• przestaæ stresowaæ siê brakiem pieniêdzy i zacz¹æ je zarabiaæ;• m¹drze postêpowaæ z nastoletnim dzieckiem;• radziæ sobie ze stresem w okresie dorastania;• myœleæ i zachowywaæ siê tak, by pokonaæ chorobê.Spis treściWSTĘP1. JAK OSWOIĆ STRES?2. JAK OBIEKTYWNIE PATRZEĆ NAŻYCIE?3. JAK BUDOWAĆ SZCZĘŚLIWY ZWIĄZEK?4. JAK MĄDRZE POSTĘPOWAĆZ NASTOLETNIM DZIECKIEM?5. JAK RADZIĆ SOBIEZE STRESEM W OKRESIE DORASTANIA?6. JAK MYŚLEĆ I CO ROBIĆ,BY POKONAĆ CHOROBĘ?7. JAK ZDOBYĆ I UTRZYMAĆ POSADĘ?8. JAK SOBIE RADZIĆ Z MOBBINGIEMW PRACY LUB SZKOLE?9. JAK PIELĘGNOWAĆ ZRÓWNOWAŻONYPOGLĄD NA PIENIĄDZE I DOBRAMATERIALNE?10. JAK POWSTAJĄ PERŁY?7111929394957697985956POGROMCASTRESÓW11. JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTYW PRACY I W DOMU?12. JAK ZŁAGODZIĆ STRESPO CIĘŻKIM DNIU PRACY?13. JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM POMIMOROZCZAROWAŃ WŻYCIUZAWODOWYM I PRYWATNYM?BĄDŹ POGROMCĄ STRESÓWI ZAPANUJ NAD WŁASNYMŻYCIEM!99105109115ROZDZIAŁ 6JAK MYŚLEĆI CO ROBIĆ,BY POKONAĆCHOROBĘ?Jedną z bardziej przykrych i stresujących sytuacjiżycio-wych jest choroba własna lub ukochanej osoby. Czasemwiadomość o złym stanie zdrowia, nagłej chorobie lub wy-padku może całkowicie ograbić z sił. Bardzołatwojest sięwtedy poddać — zacząć myśleć o najgorszym, położyćdołóżkai rozpaczając, czekać na najgorsze. Ale możnateż zrobić inaczej. Można zebrać wszystkie swe siły, takjak gromadzi się wojsko na bitwę i wydać wojnę wrogowi,którym jest choroba. Co więcej, można taką wojnęWYGRAĆ!Jestem o tym przekonana. Dlaczego? Ponieważ dookoławidzę ludzi, którym się to udaje. To mnie w 100% upew-nia,żestan naszego zdrowia zależy od stanu naszej psy-chiki, od tego, co dzieje się w naszej głowie, i od tego,w jaki sposób o tej sytuacji myślimy, mówimy i co robimy.58POGROMCASTRESÓWChcesz dowodów? Proszę bardzo.W marcu kilka lat temu umówiłam się z moją przyja-ciółką, Dorotą. Pamiętam,żebył to czwartek. W trakciespotkania bardzoźlesię poczułam — Dorota zapropo-nowała,żenatychmiast odwiezie mnie do domu. Pomy-ślałamwtedy,żemuszę naprawdę kiepsko wyglądać. Gdyzmierzyłam temperaturę, okazało się,żemam bardzowysoką gorączkę: ponad 38 stopni Celsjusza. Wzięłamleki przeciwgorączkowe i położyłam się dołóżka.Chcia-łamjak najszybciej usnąć. Jednocześnie w myślach całyczas powtarzałam sobie,żemogę być chora, ale tylkoprzez jeden dzień. Przecież miałam bardzo napięty planzajęć w tym miesiącu. Musiałam też dokończyć pisanieswojej pracy magisterskiej.Moja temperatura nie chciała się jednak obniżyć. Wie-czorem skonsultowałam się z lekarzem, który stwierdziłu mnie grypę. Powiedział,żeniestety złe samopoczuciei gorączka będą się utrzymywały przez kilka dni, a możenawet tydzień. Ale ja chciałam wyzdrowieć natychmiast!Umówiłam się sama ze sobą,żebędę chorować…, ale tyl-ko jeden dzień. Przed snem przeprowadziłam w myślachwizualizację. Wyobraziłam sobie,żezbieram wszystkie siłyorganizmu i doszczętnie przeganiam chorobę,żemójsystem odpornościowy pokonuje wszelkie bakterie i wi-rusy, a następnie oczyszcza z nich organizm. Wyglądałoto trochę jak na filmach z serii „Było sobieżycie”,które bardzo lubiłam oglądać w dzieciństwie. Być możeTy też je oglądałeś. [ Pobierz całość w formacie PDF ]